شناسنامه فرهنگي اتریش

 

درباره اتريش 

     
     
     
     
     

 

 

 

پیشگفتار

 

 

 

 

نظام اجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورزش

منابع

 

رسانه های گروهی

اعياد، جشن ها، تعطيلات و آداب و رسوم اتريش

اديان در اتريش

موزه های وين

سهم اتريش در ميراث فرهنگی جهانی

توريسم در اتريش

روابط فرهنگی ايران و اتريش

تبادلات فرهنگی جهانی

هنرهای تجسمی و معماری

تاتر و موسيقی

مشاهير و انديشمندان اتريش

ساختار آموزش، دانش و پژوهش

حفظ محيط زيست

نظام سياسی

اقتصاد

پيشينه تاريخی

جغرافيای انسانی

جغرافيای طبيعی